Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Mirja Hennink / tekstschrijver

2023

Algemeen

 1. De opdrachtgever wordt genoemd als ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’.
 2. De leverancier, dat ben ik Mirja Hennink / tekstschrijver, wordt genoemd als ‘ik’ en ‘mij’ en ‘me’.
 3. Soms worden ‘jij’ en ‘ik’ samen genoemd. Dan lees je ‘wij’ of een ‘we’.
 4. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij. Indien jij namens een derde partij handelt, gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

 

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.

 

Opdracht

 1. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik lever de gevraagde teksten, maar ik bied geen garanties over de resultaten die met die teksten behaald worden.
 2. Ik zet mij in om jou en je bedrijf goed te leren kennen, zodat ik de best mogelijke teksten kan schrijven. Van jou verwacht ik dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.
 3. Ik werk zorgvuldig en lever teksten en correcties die zo goed mogelijk zijn. Tegelijk heb jij de plicht om de teksten te controleren op eventuele fouten of onjuistheden.
 4. Ik doe het liever niet, maar ik heb altijd het recht een opdracht te staken of op te schorten. In dat geval vervalt je betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is gemotiveerd door fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou.
 5. Als jij de opdracht wil stopzetten mag dat altijd. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het werk wat ik al heb uitgevoerd.

 

Geheimhouding

 1. Met vertrouwelijke informatie gaan we vertrouwelijk om. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk tegen elkaar gezegd is of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Levering

 1. De datum van oplevering wordt besloten in overleg.
 2. Bij deadlines doe ik mijn uiterste best om deze te halen. Of dat lukt is mede afhankelijk van jouw inzet.
 3. Als ik een deadline niet haal, ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
 4. Teksten worden aangeleverd via email als Word- of PDF-document. In overleg zijn andere leveringswijzen uiteraard mogelijk.

 

Concepttekst en eenmalige herziening

 1. De geleverde tekst door mij, mag je bekijken en bekritiseren. Ik herzie elke tekst eenmalig, na overleg met jou. Wil je meer herzieningen of wijzigingen? Dan bereken ik mijn uurtarief en zal jou daar een aparte factuur voor toezenden, die jij natuurlijk netjes betaalt.
 2. Een verzoek om wijzigingen geef je per email door.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer je meer schrijfwerk van mij wilt, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, is er sprake van een aanvullende opdracht. Je krijgt dan een nieuwe opdrachtbevestiging of een offerte van mij.
 2. Als jij de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, ben ik niet verplicht om teksten die nog niet ‘af’ zijn aan jou te geven.
 3. Als ik door onvoorziene omstandigheden niet kan schrijven dan komt de opdracht stil te liggen en wordt uitgesteld. Overmacht heet dat. Bij overmacht laat ik jou zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat dat voor onze samenwerking betekent. Ik ben tijdens een overmacht situatie niet aansprakelijk.
 4. Als ik twee maanden lang, door de overmacht, niet kan werken voor jou, mogen we allebei de opdracht stopzetten oftewel ontbinden.

 

Offerte

 1. Een eerste gesprek kost jou niets. Gaat het eerste gesprek uitmonden in gelijk, ter plekke, werk verrichten, dan geldt er direct mijn gebruikelijke uurtarief ex btw.
 2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 2 weken.

 

Opdrachtbevestiging

 1. Ik stuur je van onze samenwerking en afspraken een opdrachtbevestiging. Hiermee ga je automatisch akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.

 

Vrijwaring

 1. Jij hebt, als inhoudelijk deskundige op jouw vakgebied, de plicht om de door mij geschreven of herschreven teksten of andere werkzaamheden die wij hebben afgesproken te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Jij vrijwaart mij, bij ontvangst van de opdrachtbevestiging of bij ontvangst van mijn factuur, van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 2. Ik houd mij aan auteursrechten, voor zowel teksten als afbeeldingen. Wil jij dat teksten of afbeeldingen gebruikt worden die daarvan afwijken, dan ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims die daaruit voortvloeien.

 

Aansprakelijkheid

 1. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. De maximale schadevergoeding, indien jij daar recht op hebt, zal maximaal het factuurbedrag bedragen.
 2. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
 3. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Auteursrechten

 1. Zolang het schrijfwerk of de teksten niet zijn ingeleverd bij jou, of ze zijn nog niet klaar, blijven alle rechten van de teksten bij mij.
 2. De tekst die jij van mij koopt, mag je eenmalig publiceren. Dat is een eenmalige exclusieve licentie. Wil je overgaan tot herpublicatie in een ander medium, dan vraag jij mij hiervoor om schriftelijke toestemming. Ik kan voor de herpublicatie om een vergoeding vragen.
 3. Na de exclusieve licentieverlening, behoud ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
 4. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Jij moet dus mijn naam onder mijn teksten zetten, tenzij ik zelf zeg: “Mijn naam mag er niet onder, want…”. Ik geef vooraf of tijdig aan of jij mijn naam wel of niet moet vermelden. Ik kan eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat er gebruikt wordt gemaakt van een ‘schuilnaam’ of ‘pseudoniem’.
 5. Op grond van de Auteurswet kan ik het gebruik van mijn tekst verbieden. Dat is het geval als jij mijn tekst ingrijpend wijzigt en ik het daar niet mee eens ben. In dat geval betaal jij mij het tot dan verrichte werk.
 6. Stopt door deze situatie tussentijds de opdracht, dan ben jij verplicht om mij een schadevergoeding te betalen ter hoogte van het bedrag wat we van tevoren hebben afgesproken.
 7. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dien jij bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in de naam van de overheid.
 8. Breek jij in op mijn auteursrecht, dan ben je mij een schadevergoeding verschuldigd. Voorbeelden van inbreuk zijn:
 • hergebruik van mijn werk zonder toestemming;
 • publicatie in enig ander medium dan afgesproken;
 • aantasting van mijn werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding.

 

Betaling

 1. Facturen verzend ik digitaal via email.
 2. Ik hanteer een betalingstermijn van twee weken.
 3. Ik kan betalingen in termijnen verlangen. Zeker als het om langdurige of grote schrijfklussen gaat. Als jij een tekst van mij koopt, betaal jij deze. Kies je er voor om vervolgens de tekst niet te gebruiken, dan is dat aan jou.
 4. Betaal je later dan 30 dagen na de factuurdatum, dan komt er een wettelijk gestelde rente bovenop. Daarvoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor jouw rekening.
 5. Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.
 6. Bij betaling van de factuur ga je automatisch akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden.
 7. Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Krijgen een geschil? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we de bevoegde rechter uit mijn arrondissement ons geschil stopzetten.

 

Geschillen, onenigheid of ruzie

 1. Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing. Krijgen een geschil? Dan proberen we het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we de bevoegde rechter uit mijn arrondissement ons geschil stopzetten.